Print this page
Wednesday, 15 July 2015 12:39

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพิจิตร

Written by 
Rate this item
(2 votes)
 
.

 .

รูป

 
นายอภิรัฐ    ควรพันธ์
ปศุสัตว์อำเภอเมืองพิจิตร

 
..   ..   ..
นายวีระชัย  ศรีนิ่ม   นางนันรนี  อินทรทัศน์   นายวงศกร  อ่อนใจ
 เจ้าพนักงานสัตวบาล   เจ้าพนักงานสัตวบาล   เจ้าพนักงานสัตวบาล
รูป

-การควบคุม ป้องกัน..และบำบัดโรคสัตว์แบบมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอ
-การถ่ายทอดเทคโนโลยี..และส่งเสริมพัฒนาการปศุสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-บริการและอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามระเบียบ.และกฏหมายด้านปศุสัตว์


รูป

รูป

รูป


รูป

 


. 
 
 

 
Read 2472 times Last modified on Sunday, 03 March 2019 16:50
Administrator

Latest from Administrator