Print this page
Thursday, 04 July 2019 16:49

โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

        "ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี"

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่หอประชุมบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการ ปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี โดยมีนายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอบางมูลนาก พร้อมด้วยนายเพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ด้วยวันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ การผ่าตัดทำหมัน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การจัดนิทรรศการความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้าให้กับเจ้าของสัตว์ และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี มีความรับผิดชอบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากหน่วยงานราชการสังกัดกรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค  กรมประชาสัมพันธ์ อำเภอบางมูลนาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ โดยมีประชาชนนำสุนัขและแมวมารับบริการผ่าตัดทำหมันทั้งสิ้น 144 ตัว
Read 459 times Last modified on Thursday, 04 July 2019 16:54
Administrator

Latest from Administrator