พิมพ์ 

เข้าระบบรายงาน DLD Plus

http://dldplus.dld.go.th:8080/dldplus-cms/login/loginViewForm.do

ส่งหนังสือขออนุมัติที่ ระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์" <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>

ขั้นตอนการรายงานใน DLD Plus