พิมพ์ 

ขอเชิญข้าราชการและพนักงานทุกท่าน   เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561 ในวันที่ 4 กันยายน 2561 2560 เวลา 13.30 น.- 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

วาระและรายงานการประชุมปีงบประมาณ 2560