สิริวุฒิรักษาการปศุสัตว์
นายสิริวุฒิ  บางโพธิ์ทอง
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์สารสนเทศการปศุสัตว์ 
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
 

แจ้งเวียนข่าวสาร ปีงบประมาณ 2564

 

องค์ความรู้

งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ชื่อเรื่อง : คู่มือการเลี้ยงกระบือ
ปีที่จัดพิมพ์ : 2549
ISBN : 978-974-682-271-8
ชื่อผู้แต่ง : อัญชลี ณ เชียงใหม่;สุพรชัย ฟ้ารี;วัชระ ศิริตันติ์
หน่วยงานจัดพิมพ์ : กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี