สิริวุฒิรักษาการปศุสัตว์
นายสิริวุฒิ  บางโพธิ์ทอง
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์สารสนเทศการปศุสัตว์ 
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
 

แจ้งเวียนข่าวสาร ปีงบประมาณ 2564

 

องค์ความรู้

งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ชื่อเรื่อง : คู่มือการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
ปีที่จัดพิมพ์ : 2549
พิมพ์ครั้งที่ : 5
ISBN : 974-760-873-1
ชื่อผู้แต่ง : ศิริพันธ์ โมราถบ;สุนีย์ ตรีมณี;บุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต;สวัสดิ์ ธรรมบุตร;อัมพร ธรรมบุตร
หน่วยงานจัดพิมพ์ : กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์