boonsak
นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต
ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
 

แจ้งเวียนข่าวสาร ปีงบประมาณ 2564

 

องค์ความรู้

งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ข้อมูลบุคลากร

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ข้อมูลยานพาหนะ

 ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข

ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข

ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข 

งบประมาณที่ได้รับ

คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค

คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค

คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค

แผนงานและแผนการใช้จ่าย

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง