แจ้งเวียนข่าวสาร ปีงบประมาณ 2563

สถานที่จำหน่ายสินค้าฮาลาล2563


โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”

กำหนดจัดทำโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”  ประจำเดือนกันยายน  2563

     ประจำเดือนกันยายน 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนวังก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลวังงิ้ว  อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร

  กิจกรรมที่ออกให้บริการ

  • จัดนิทรรศการวิชาการการเลี้ยงปศุสัตว์  และบริการให้ความรู้  คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์
  • ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว
  • บริการรักษาสัตว์ป่วย ณ จุดบริการ
  • แจกเอกสารเผยแพร่และคู่มือการเลี้ยงสัตว์

ต้องขออภัยหากกำหนดการและสถานที่ อาจมีการเปรียนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ  ติดต่อสอบถามสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร โทร 056-652889  ต่อ 301, 302


 

ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานนราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์ความรู้

งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

การนำผ่านสัตว์และซากสัตว์ ระหว่างประเทศ

การนำสัตว์และซากสัตว์ ผ่านราชอาณาจักร หมายถึง การนำสัตว์หรือซากสัตว์จากประเทศหนึ่ง ไปอีกประเทศหนึ่ง โดยแวะพักในประเทศไทยก่อน และสถานที่แวะพักต้องอยู่ภายในอาณาเขตรับผิดชอบของด่านกักสัตว์ระหว่าง
1) ผู้นำสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านฯ ต้องยื่นแบบคำขอแบบ ร.1/1 และแจ้งเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ประจำด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศนั้นให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วัน
2) สัตวแพทย์ประจำด่านฯ จะอำนวยความสะดวกในการตรวจสุขภาพสัตว์หรือสุขศาสตร์ซากสัตว์ และออกใบแจ้งอนุมัติสัตว์นำผ่านฯ (แบบ ร.6) และใบอนุญาตนำสัตว์ หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร (แบบ ร.8) ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อนำใบแสดงต่อสัตวแพทย์ เพิ่มเติม