แจ้งเวียนข่าวสาร ปีงบประมาณ 2563

สถานที่จำหน่ายสินค้าฮาลาล2563


โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”

กำหนดจัดทำโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”  ประจำเดือนกันยายน  2563

     ประจำเดือนกันยายน 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนวังก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลวังงิ้ว  อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร

  กิจกรรมที่ออกให้บริการ

  • จัดนิทรรศการวิชาการการเลี้ยงปศุสัตว์  และบริการให้ความรู้  คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์
  • ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว
  • บริการรักษาสัตว์ป่วย ณ จุดบริการ
  • แจกเอกสารเผยแพร่และคู่มือการเลี้ยงสัตว์

ต้องขออภัยหากกำหนดการและสถานที่ อาจมีการเปรียนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ  ติดต่อสอบถามสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร โทร 056-652889  ต่อ 301, 302


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์ความรู้

งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เลี้ยงหมูอย่างไร...ไม่เป็นโรค

ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตและส่งออกสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร ดีกว่าประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน เนื่องจากประเทศไทยได้รับการยอมรับมาตรฐานในการผลิตตั้งแต่ระดับ ฟาร์มจนถึงระดับโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ แต่อย่างไรก็ตาม การผลิตสุกรในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มเกษตรกรรายย่อยยังคงมีปัญหาในกระบวนการผลิต จากปัญหาความสูญเสียที่เกิดจากโรคระบาดสุกร ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียจากโรคระบาดอย่างยั่งยืน กรมปศุสัตว์จึงมีนโยบายมุ่งเน้นให้เกษตรกรรายย่อย ดำเนินการสร้างระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ปรับระบบการเลี้ยงสุกรให้มีความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการยกระดับการผลิตสุกรไทยให้มีมาตรฐานระดับสากล และสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ อ่านต่อ