สิริวุฒิรักษาการปศุสัตว์
นายสิริวุฒิ  บางโพธิ์ทอง
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์สารสนเทศการปศุสัตว์ 
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
 

แจ้งเวียนข่าวสาร ปีงบประมาณ 2564

 

องค์ความรู้

งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เว็บไซต์เอกสารเผยแพร่ของกรมปศุสัตว์ที่รวบรวมข้อมูลเกียวข้องกับงานด้านปศุสัตว์ เช่น กฎหมาย , คู่มือการเลี้ยงสัตว์ , มาตรฐานด้านปศุสัตว์ , จดหมายข่าวและวารสารต่าง