แจ้งเวียนข่าวสาร ปีงบประมาณ 2563

สถานที่จำหน่ายสินค้าฮาลาล2563


โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”

กำหนดจัดทำโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”  ประจำเดือนกันยายน  2563

     ประจำเดือนกันยายน 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนวังก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลวังงิ้ว  อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร

  กิจกรรมที่ออกให้บริการ

  • จัดนิทรรศการวิชาการการเลี้ยงปศุสัตว์  และบริการให้ความรู้  คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์
  • ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว
  • บริการรักษาสัตว์ป่วย ณ จุดบริการ
  • แจกเอกสารเผยแพร่และคู่มือการเลี้ยงสัตว์

ต้องขออภัยหากกำหนดการและสถานที่ อาจมีการเปรียนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ  ติดต่อสอบถามสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร โทร 056-652889  ต่อ 301, 302


 

ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานนราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์ความรู้

งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

Agri-Map เป็นแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก

Agri-Map เป็นแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเกษตรไทยอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม ทุกพื้นที่ มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนาเพิ่มความสะดวกการใช้งาน ให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย พร้อมกับสามารถติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง

 

กรอบแนวคิดแผนที่
1. เป็นแผนที่สำหรับบริหารจัดการการเกษตรรายจังหวัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต ในมิติของปัจจัยการผลิต อุปสงค์และอุปทาน
2. มี 2 ระดับ คือ ระดับจังหวัด (นโยบายและการขับเคลื่อน) และระดับศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ (ปฏิบัติการ)
 
หลักการและการดำเนินงาน   วิเคราะห์ข้อมูลนำเข้า โดยจัดทำเป็นแผนที่รายจังหวัด ประกอบด้วย
1. ขอบเขตการปกครอง
2. แผนที่แสดงพื้นที่สามมิติ
3. การใช้ที่ดินในปัจจุบัน
4. พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญในจังหวัด 4 ชนิดพืช
5. พื้นที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจสำคัญ ที่ปลูกในปัจจุบัน
6. พื้นที่ดินปัญหา
7. พืชทดแทนในพื้นที่ไม่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจรายชนิดที่ปลูกในปัจจุบัน
8. แหล่งน้ำผิวดิน
9. แหล่งน้ำใต้ดินหรือบ่อบาดาล
10. แผนการพัฒนาแหล่งน้ำระหว่างปี พ.ศ.2560-2569
11. เขตความเหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด
12. เขตความเหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
13. โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรับซื้อและสหกรณ์การเกษตร
14. ลักษณะการถือครองที่ดินการเกษตรของเกษตรกร

 

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ตลอดเวลา เนื่องจากในธรรมชาติจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา โดยในเบื้องต้นตั้งเป้าให้มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย ที่เกิดขึ้นในทุกๆ ปี เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการด้านการเกษตรไทยได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตได้