ข้อมูลประชุมสัมมนาชี้แจงแผนการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560แผนงานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2560

แผนงาน e-Operation 60

เป้าหมายตัวชี้วัดรายอำเภอ

โปรแกรมแปลง UTM Lat/Long