boonsak
นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต
ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
 

แจ้งเวียนข่าวสาร ปีงบประมาณ 2564

แบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

    

QR Code และลิงก์

แบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

 

QR Code และลิงก์

แบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 

องค์ความรู้

งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

หลักสูตรการอบรม

อยู่ระหว่างปรับปรุง