แบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

    

QR Code และลิงก์

แบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

 

QR Code และลิงก์

แบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)