สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพิจิตร


 อภิรัฐ

นายอภิรัฐ ควรพันธ์

ปศุสัตว์อำเภอเมืองพิจิตร

ปวิชญา

นางสาวปวิชญา ทานะมัน

นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ

 วีระชัย         ต้อม       นอม

    นายวีระชัย ศรีนิ่ม

  เจ้าพนักงานสัตวบาล

         นายวงศกร อ่อนใจ

       เจ้าพนักงานสัตวบาล

     นางนันรนี อินทรทัศน์

     เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 อำนาจหน้าที่

ที่ตั้ง