สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังทรายพูน


สกล 

นายสกล  สิงห์เวียง

ปศุสัตว์อำเภอวังทรายพูน

    กฤษณะ           IMG 20200901 112353

นายกฤษณะ ปัณราช

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

 

      นางพชรพร องค์ชัยวัฒนะ

         เจ้าพนักงานสัตวบาล 


อำนาจหน้าที่

ที่ตั้ง