สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพทะเล


 หมอติ่ง

นายสุทธิพงศ์ ชื้อโสภณ

ปศุสัตว์อำเภอโพทะเล

นางสาวลักขณา งามทิพย์

นางสาวลักขณา งามทิพย์

นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ

พนง.โพทะเล


อำนาจหน้าที่


ที่ตั้ง