ชื่อเรื่อง : คู่มือการเลี้ยงกระบือ
ปีที่จัดพิมพ์ : 2549
ISBN : 978-974-682-271-8
ชื่อผู้แต่ง : อัญชลี ณ เชียงใหม่;สุพรชัย ฟ้ารี;วัชระ ศิริตันติ์
หน่วยงานจัดพิมพ์ : กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี