จุดคลังเสบียงสัตว์ ในพื้นที่ อ.โพธิ์ประทับช้าง และ อ.บางมูลนาก