การนำผ่านสัตว์และซากสัตว์ ระหว่างประเทศ

การนำสัตว์และซากสัตว์ ผ่านราชอาณาจักร หมายถึง การนำสัตว์หรือซากสัตว์จากประเทศหนึ่ง ไปอีกประเทศหนึ่ง โดยแวะพักในประเทศไทยก่อน และสถานที่แวะพักต้องอยู่ภายในอาณาเขตรับผิดชอบของด่านกักสัตว์ระหว่าง
1) ผู้นำสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านฯ ต้องยื่นแบบคำขอแบบ ร.1/1 และแจ้งเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ประจำด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศนั้นให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วัน
2) สัตวแพทย์ประจำด่านฯ จะอำนวยความสะดวกในการตรวจสุขภาพสัตว์หรือสุขศาสตร์ซากสัตว์ และออกใบแจ้งอนุมัติสัตว์นำผ่านฯ (แบบ ร.6) และใบอนุญาตนำสัตว์ หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร (แบบ ร.8) ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อนำใบแสดงต่อสัตวแพทย์ เพิ่มเติม