boonsak
นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต
ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
 
 • มอบหญ้าแห้งพระราชทานและถุงยังชีพช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย จังหวัดพิจิตร
  มอบหญ้าแห้งพระราชทานและถุงยังชีพช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย จังหวัดพิจิตร
            
  วันที่ 15 กันยายน 2564 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยนายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอตะพานหินและปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ มอบหญ้าแห้งพระราชทานและถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัยและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรในพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
  Read 8 times Read more...
 • ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
  ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
            
  วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัตปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  โดยออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัด ทำหมันสุขและแมว ณ องค์การบริหารส่วนเตำบลห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
  Read 30 times Read more...
 • การประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2564
  การประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2564
            วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการจัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ปศุสัตว์อำเภอ, ข้าราชการเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2564 และติดตาม ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
  Read 20 times Read more...
 • ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
  ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
            26 สิงหาคม 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร พร้อม น.สพ.ปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และเจ้าหน้าฯ ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ณ วัดท่าฬ่อ อ.เมือง จ.พิจิตร
  Read 14 times Read more...
 • ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
  ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
            25 สิงหาคม 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร พร้อมเจ้าหน้าฯ ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ณเทศบาลตำบลท่าฬ่อ อ.เมือง จ.พิจิตร
  Read 16 times Read more...
IMAGE โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564
Read More...
IMAGE 10 ข้อปฏิบัติ เพื่อป้องกันโรค ASF
วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564
Read More...

องค์ความรู้

infographic baner

28 6 2564 15 16 20

 

งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

คู่มือโรคสมองอักเสบนิปาห์ ฉบับประชาชนแบบย่อ

โรคสมองอักเสบนิปาห์เป็นโรคระบาดสุกรที่รุนแรงและเป็นโรคสัตว์แปลกถิ่น (Exotic disease) สำหรับประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นโรคติดต่อร้ายแรงระหว่างสัตว์และ คน (Zoonotic disease) ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต โรคนี้เกิดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียส่งผล กระทบต่ออุตสาหกรรมเลี้ยงสุกรของประเทศมาเลเซียเป็นอย่างมาก กรมปศุสัตว์จึงต้อง ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังที่เข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้โรคเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตสุกร โดยเฉพาะ ผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยที่การควบคุมป้องกันโรคยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  อ่านต่อ

คู่มือการเลี้ยงสุกร ฉบับประชาชน

การเลี้ยงสุกรเป็นอาชีพที่สำคัญอาชีพหนึ่งของประเทศไทย ด้วยเหตุผลที่ เนื้อสุกรเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญของประชาชนทั่วประเทศ และยังเป็นสัตว์ เศรษฐกิจที่ประเทศส่งออกนำเงินตราเข้าประเทศ โดยในปี2557 ประเทศไทย ส่งออกผลิตภัณฑ์สุกร จำนวนกว่า 14 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 2,700 ล้านบาท (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) และแนวโน้มประเทศไทยยังสามารถขยาย ตลาดการส่งออกเพิ่มมากขึ้นได้จากผลข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะมีผลในปี2558 อ่านต่อ

เลี้ยงหมูอย่างไร...ไม่เป็นโรค

ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตและส่งออกสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร ดีกว่าประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน เนื่องจากประเทศไทยได้รับการยอมรับมาตรฐานในการผลิตตั้งแต่ระดับ ฟาร์มจนถึงระดับโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ แต่อย่างไรก็ตาม การผลิตสุกรในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มเกษตรกรรายย่อยยังคงมีปัญหาในกระบวนการผลิต จากปัญหาความสูญเสียที่เกิดจากโรคระบาดสุกร ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียจากโรคระบาดอย่างยั่งยืน กรมปศุสัตว์จึงมีนโยบายมุ่งเน้นให้เกษตรกรรายย่อย ดำเนินการสร้างระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ปรับระบบการเลี้ยงสุกรให้มีความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการยกระดับการผลิตสุกรไทยให้มีมาตรฐานระดับสากล และสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ อ่านต่อ