boonsak
นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต
ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
 

แจ้งเวียนข่าวสาร ปีงบประมาณ 2564

baner IDP2 64

 

องค์ความรู้

งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

จุดคลังเสบียงสัตว์ ในพื้นที่ อ.โพธิ์ประทับช้าง และ อ.บางมูลนาก