kaikew

นายไกรแก้ว คำดี
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

แจ้งเวียนข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะที่ 1 ความรู้ (โดยวิธีสอบข้อเขียน) 

1.พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล (สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  จำนวน  1 อัตรา) 

2.พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล <เพศชาย> (สำนักเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน  1 อัตรา) 

3.พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน  1  อัตรา  

7 12 2565 14 43 38

 • แผนงานงบประมาณ ปี 2566
 • เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย

       - สื่อประชาสัมพันธ์โปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster) เรื่องธงชาติไทย 1
       - สื่อประชาสัมพันธ์โปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster) เรื่องธงชาติไทย 2
       - สื่อประชาสัมพันธ์โปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster) เรื่องธงชาติไทย 3

"ครอบครัวปศุสัตว์ ยินดีรับใช้ เต็มใจบริการ"

 

 • ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ประสบอุทกภัย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
  ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ประสบอุทกภัย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

        วันที่ 25 ตุลาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตะพานหิน ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ขอรับสนับสนุนหญ้าฟ่อน (หญ้าแพงโกล่าแห้ง) จำนวน 200 ฟ่อน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอตะพานหิน ที่ประสบปัญหาอุทกภัยจากพายุ ทำให้แปลงหญ้าเสียหาย อาหารไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์ จำนวน 8 ราย

   
  in ภาพกิจกรรม Read 51 times Read more...
 • ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ประสบอุทกภัย อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
  ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ประสบอุทกภัย อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

        วันที่ 21 ตุลาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางมูลนาก ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ขอรับสนับสนุนหญ้าฟ่อน (หญ้าแพงโกล่าแห้ง) จำนวน 475 ฟ่อน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอบางมูลนาก ที่ประสบปัญหาอุทกภัยจากพายุ ทำให้แปลงหญ้าเสียหาย อาหารไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์ จำนวน 19 ราย โดยได้รับการสนับสนุนค่าขนย้ายจากสหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

   
  in ภาพกิจกรรม Read 43 times Read more...
 • มอบพืชอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดพิจิตร
  มอบพืชอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดพิจิตร

     วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร, ด่านกักกันสัตว์พิจิตร, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร, ปลัดอาวุโสอำเภอโพทะเล, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล และคณะข้าราชการ-พนักงานในพื้นที่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับส่วนกลางกรมปศุสัตว์ ร่วมพิธีปล่อยรถขบวนหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย โดย ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานนำทัพปล่อยขบวนรถหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ถุงยังชีพ ยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ พร้อมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านระบบ  ถ่ายทอดทางไกล ผ่านโปรแกรม zoom สำหรับจังหวัดพิจิตร ได้มอบหญ้าฟ่อนพระราชทาน และถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  จำนวน 17 ราย ในพื้นที่ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร ณ อาคารพอเพียงบ้านในห้วย หมู่ 9 ตำบลท้ายน้ำ  อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

   
  in ภาพกิจกรรม Read 72 times Read more...
 • โครงการ วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2565
  โครงการ วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2565
     วันที่ 6 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลหนองพยอมร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตะพานหิน และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร จัดโครงการ“วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2565 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ เทศบาลตำบลหนองพะยอม ต.หนองพะยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โดยนายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังพิจิตร เป็นประธานพิธีเปิดงาน เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า โดยกิจกรรมประกอบด้วยการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้คำปรึกษารักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้นและการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าใน แมว 47 ตัว สุนัข 22 ตัว รวม 69 ตัว ผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ 9 ตัว แมวเพศผู้ 21 ตัว สุนัขเพศเมีย 17 ตัว แมวเพศเมีย 30 ตัว รวมผ่าตัดทำหมัน 77 ตัว มีประชาชนมารับบริการ 63 ราย
   
  in ภาพกิจกรรม Read 125 times Read more...
 • สอบข้อเท็จเจริง กรณีพบนกปากห่างป่วยตายนับ 1,000 ตัว
  สอบข้อเท็จเจริง กรณีพบนกปากห่างป่วยตายนับ 1,000 ตัว
     วันที่ 4 กันยายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ด่านกักกันสัตว์พิจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา และวนอุทยานนครไชยบวร ระดมเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่หมู่2 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เรื่องสาเหตุการตายของนกปากห่างนับ 1,000 ตัว โดยไม่ทราบสาเหตุ และเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง รวมไปถึงการป้องกันโรคทางสัตว์ปีก จึงได้มีการดำเนินการดังนี้
  1.จัดประชุมเพื่อวางแผนดำเนินการ
  2.เก็บตัวอย่างนกปากห่างที่ป่วยตาย ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก)
  3.ทำลายซากนกปากห่างที่ป่วยตายในบริเวณที่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชน
  4.ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อทำลายเชื้อโรคในบริเวณที่พบนกปากห่างป่วยตายและบริเวณโดยรอบ
  5.กำหนดการจัดประชุมครั้งต่อไป เพื่อติดตามผลการดำเนิน ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565
   
  in ภาพกิจกรรม Read 108 times Read more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์ความรู้

IMAGE โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564
Read More...
IMAGE 10 ข้อปฏิบัติ เพื่อป้องกันโรค ASF
วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564
Read More...

งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ