ฝ่ายบริหารทั่วไป


 ratca

นางสาวรัชชา  รักหาญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เจวัธน์

นายเจนวัธน์  กองแก้ว

นักจัดการงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป
  1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน งบประมาณ และเร่งรัดติดตามประเมินผล การปฏิบัติของจังหวัด