ฝ่ายบริหารทั่วไป


 ratca

นางสาวรัชชา  รักหาญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

123513482 4899182676766371 2615624815488650449 n

นางสาววิศรุตา รินสายชล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

        เจวัธน์                                   perapon  

       นายเจนวัธน์  กองแก้ว

       นักจัดการงานทั่วไป

                    นายพีรพงศ์  ศิริพงศ์ภักดี

       นักจัดการงานทั่วไป

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป
  1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน งบประมาณ และเร่งรัดติดตามประเมินผล การปฏิบัติของจังหวัด