กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์


 1นิ้ว

นายสิริวุฒิ  บางโพธิ์ทอง

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

หมอจ้อ

นางสาวมาริษา  เพชรทูล

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

เก่ง

นายอดิศักดิ์  จิตพล

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
 

1. ศึกษา วิเคราะห์จัดทำแผนยุทธศาสตร์/โครงการ และงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ให้บูรณาการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. นิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ และงบประมาณของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติ
3. จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
4. บริหารจัดการระบบสารสนเทศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านปศุสัตว์
5. ติดตาม ตรวจสอบและดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

งานกลุ่มยุทธศาสตร์