กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์


สุขภาพ2

 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

 

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่า ด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่นฯ ตามที่ได้รับมอบอำนาจ
2. ดำเนินการจัดทำแผนและ ปฏิบัติงานทางวิชาการด้านสุขศาสตร์สัตว์ ด้านวิทยาการสืบพันธุ์ การรักษาพยาบาลสัตว์ที่ซับซ้อน และการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งสนับสนุนทางวิชาการแก่ศูนย์ปฏิบัติการปศุสัตว์ (อำเภอ)
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย