กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


jutharat

นางสาวจุฑารัตน์   น้อยพินิจ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

leaw

น.ส.พิจิตรา ชาบาง

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

 

 พนง กลุ่มสินค้า

 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

1. ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยของสินค้าปศุสัตว์ รวมทั้งการตรวจรับรอง  ควบคุมการดำเนินงานตามกฎหมาย และมาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  ยาสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม หลักสวัสดิภาพสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจสอบ ติดตาม รักษามาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการรับรอง ควบคุมและ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านมาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการรับรอง ควบคุม และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านมาตรฐาน และสินค้าปศุสัตว์แก่ศูนย์ปฏิบัติการปศุสัตว์