กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 

patcarapol

นายพัชรพล  ทองคำ

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

nirun

นายนิรันดร์ โพธิ์เงิน

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
 

1. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ แนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตสัตว์ให้เหมาะสมที่จะนำไปปฏิบัติในพื้นที่
2. วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ จัดระบบเขตเศรษฐกิจด้านการผลิตปศุสัตว์ ระบบการตลาดปศุสัตว์ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ประยุกต์
3. กำหนดกลยุทธ์ มาตรการ แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ งานถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องและให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับระบบการพัฒนาปศุสัตว์
4. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย