PhichadSu4

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฏหมายว่าด้วยการบำรุงสัตว์ กฏหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฏหมายว่าด้วย สถานพยาบาลสัตว์ กฏหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฏหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
2. ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การผสมเทียม สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ภายในจังหวัด
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประยุกต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการปศุสัตว์ภายในจังหวัด
4. กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย