รูปโลโก้กรมปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

วิสัยทัศน์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
เป็นองค์กรนำด้านการจัดการพัฒนาปศุสัตว์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลในพื้นที่ภาคเหนือ

พันธกิจ 

1.เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ แบบมีส่วนร่วม มีเครือข่าย และกระจายอำนาจ
2.พัฒนาการผลิตสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ให้ปลอดภัย มีมาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมพัฒนาด้านการตลาดสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ
3.ถ่ายทอดเทคโนโลยี และส่งเสริมพัฒนาการปศุสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.วิจัยและพัฒนาปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการในระดับพื้นที่
5.กำกับ ดูแล และอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และเครือข่ายปศุสัตว์ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน ควบคุม กำจัด โรคระบาดสัตว์และ โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตปศุสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ การตลาดปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์

ค่านิยมองค์กร 

“ใจสู้ รู้หน้าที่ ยินดีบริการ ประสานสามัคคี”

วัฒนธรรมองค์กร (5 ส)

“สมรรถนะ สร้างสรรค์ สำเร็จ สัตย์ซื่อ สามัคคี”


กรมปศุสัตว์

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์การที่นำและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก”

พันธกิจ

ประเด็นหลักพันธกิจ
ทรัพยากรมนุษย์สาขาการปศุสัตว์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาขาปศุสัตว์ (โดยครอบคลุมทั้งบุคลากรกรม เกษตรกร อาสาปศุสัตว์ และผู้ประกอบการ) ให้มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพที่พร้อมกับบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ไปอย่างแข็งแกร่ง
ระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์และตลอดห่วงโซ่การผลิต พัฒนาระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตให้มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ ดิจิทัลด้านการปศุสัตว์ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลที่ครอบคลุมทั้งซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล และระบบเชื่อมโยงข้อมูล ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ พนักงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญในสาขา เพื่อตอบสนองการใช้งานสาหรับ การปศุสัตว์และเพื่องานปศุสัตว์
องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยด้านการปศุสัตว์ พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปศุสัตว์ในทุกมิติ ทั้งด้านวิชาการ ด้านฐานข้อมูล ด้านการผลิต และด้านการตลาด
การบริหารจัดการองค์การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (HPO & GG) ปรับปรุงการบริหารจัดการองค์การและการบริหารจัดการบุคลากร ร่วมกับการปรับบทบาทองค์การและการนาองค์การไปสู่รูปแบบใหม่ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การชั้นนา และเป็นองค์การนาการขับเคลื่อน ปศุสัตว์
ความร่วมมือระหว่างองค์การ ทั้งในและต่างประเทศ มุ่งประสานความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์ต่อการต่อยอดองค์ความรู้ของทรัพยากรมนุษย์สาขาปศุสัตว์ แสวงหาการรับรองและเป็นที่ยอมรับ ในตลาดใหม่ รวมกับบูรณาการการทางานร่วมกันทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และอาสาปศุสัตว์

อำนาจหน้าที่

กรมปศุสัตว์ มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การกำกับ การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ เพื่อให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอ และมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกค้าง และสารปนเปื้อน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
 3. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ ชีวภัณฑ์และชีววัตถุสำหรับสัตว์ ยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ระบบการผลิตปศุสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านการปศุสัตว์เพื่อให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
 4. ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์ น้ำเชื้อ เชื้อพันธุ์ พืชอาหารสัตว์ และเสบียงสัตว์ เพื่อการพัฒนาด้านการปศุสัตว์ และผลิตและจัดหาชีวภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และชีววัตถุสำหรับสัตว์ เพื่อการควบคุมโรคระบาดสัตว์
 5. ควบคุม ป้องกัน กำจัด บำบัด วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ กำกับดูแลสถานพยาบาลสัตว์ และพัฒนาระบบการจัดการด้านสุขภาพสัตว์
 6. ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ และบริหารจัดการ การประสานความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 7. ดำเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ และป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปศุสัตว์
 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ค่านิยมองค์กร

" I2 - SMART "

 • I = Innovation (สร้างนวัตกรรม)
 • I = Integration (ทำงานแบบบูรณาการ)
 • S = Standard (สร้างมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์)
 • M = Mastery (การทำงานอย่างมืออาชีพ)
 • A = Agility (ความคล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง)
 • R = Responsibility (มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ)
 • T = Teamwork (มุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน)