1.ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement)

(สำหรับผู้ประกอบการ)

bannerNewemove02

การดำเนินการ : กองสารวัตรและกักกัน
การบริหารระบบ : กองสารวัตรและกักกัน
หมายเหตุ ติดปัญหาในการใช้งาน คลิกอ่านรายละเอียด

2. ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

afvc eservice

การดำเนินการ : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
การบริหารระบบ : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

3.ระบบเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านปศุสัตว์ภาคประชาชน

geodld public

การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4. ระบบศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัยการเกษตรของประเทศไทย

tarr

การดำเนินการ : กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
การบริหารระบบ : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเหตุ ระบบงานวิจัยกรมปศุสัตว์เดิม

5. ระบบเอกสารเผยแพร่กรมปศุสัตว์(บุคคลทั่วไป)

ระบบเอกสารเผยแพร่กรมปศุสัตว์(บุคคลทั่วไป)

การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้ระวังโรคพิษสุนัขบ้า

การดำเนินการ : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
การบริหารระบบ : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

7. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

การดำเนินการ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์
การบริหารระบบ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์

คู่มือ : การปฏิบัติงานป้องกันโรคไข้หวัดนก

8. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์

ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์

การดำเนินการ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์
การบริหารระบบ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์

9. เว็บไซต์การจัดการความรู้กรมปศุสัตว์

เว็บไซต์การจัดการความรู้กรมปศุสัตว์

การดำเนินการ : กองการเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานจัดการความรู้กรมปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศทส. และคณะทำงานจัดการความรู้กรมปศุสัตว์

10. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมไก่เนื้อ(Traceability)

trace1

การดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมสุกร(Traceability)

ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมสุกร(Traceability)

การดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมโคเนื้อ(Traceability)

ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมโคเนื้อ(Traceability)

การดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

13. โปรแกรมการจัดการฟาร์มโคนม(DHI For Windows)

โปรแกรมการจัดการฟาร์มโคนม(DHI For Windows)

การดำเนินการ : สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
การบริหารระบบ : สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

14. ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดและฐานข้อมูลงานวิจัย

library

การดำเนินการ : กองแผนงาน
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15. ระบบศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์

ระบบศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์

การดำเนินการ : กองการเจ้าหน้าที่
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร