วันพุธ ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2564
“ข้อร้องเรียน” หมายความว่า
 1. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ทั้งในเรื่องของความบกพร่องในการปฏิบัติงาน ความล่าช้าในการดำเนินการ ความไม่โปร่งใสและความไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนความไม่มีคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ รวมทั้งเรื่องที่ได้รับการร้องขอจาก ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 2. ข้อคิดเห็นที่ผู้รับบริการจากกรมปศุสัตว์ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำชมเชย เกี่ยวกับการให้บริการของกรมปศุสัตว์
“ผู้ร้องเรียน” หมายความว่า ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ หน่วยงานอื่นของรัฐ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
การยื่นข้อร้องเรียน อย่างน้อยต้องปรากฏรายละเอียด ดังนี้
 1. ระบุ ชื่อ-นามสกุล และสถานที่อยู่หรือสถานประกอบการที่สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งผลการดำเนินการได้
 2. ระบุ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานของเจ้าหน้าที่ที่ถูกร้องเรียน
 3. ระบุพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ถูกร้องเรียนและพยานหลักฐานให้เพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบได้ มิเช่นนั้นอาจเข้าข่ายเป็นลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน
 1. โทรศัพท์ หมายเลข 056652889 
 2. จดหมายจ่าหน้าซองถึง ศูนย์รับข้อร้องเรียน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร  29/25  ถ.คลองคะเชนทร์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
 3. เว็บไซต์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ้ http://pvlo-pic.dld.go.th  หรือศูนย์รับข้อร้องเรียน หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์  www.dld.go.th
 4. ยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์รับข้อร้องเรียน
 5. ตู้รับข้อร้องเรียน ตั้งอยู่ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
 6. แอฟพิเคชั่น DLD 4.0
 7. สื่ออื่นๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ
 
 
สถิติการร้องเรียน
ปีงบประมาณ 2566
 • ยังไม่มีการร้องเรียน (ข้อมูล ระหว่าง 1 ต.ค.66- 31 มี.ค.67)
 • ยังไม่มีการร้องเรียน (ข้อมูล ระหว่าง 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67)
ปีงบประมาณ 2566
 • ยังไม่มีการร้องเรียน (ข้อมูล ระหว่าง 1 ต.ค.65- 31 มี.ค.66)
 • ยังไม่มีการร้องเรียน (ข้อมูล ระหว่าง 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 66)
ปีงบประมาณ 2565
 • ยังไม่มีการร้องเรียน (ข้อมูล ระหว่าง 1 ต.ค.64- 31 มี.ค.65)
 • ยังไม่มีการร้องเรียน (ข้อมูล ระหว่าง 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 65)
 
ปีงบประมาณ 2564
 • ยังไม่มีการร้องเรียน (ข้อมูล ระหว่าง 1 ต.ค.63- 31 มี.ค.64)
 • ยังไม่มีการร้องเรียน (ข้อมูล ระหว่าง 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 64)