333679480 919797449370867 8793386150693308979 n

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายไกรแก้ว คำดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ในการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร ด้วยระบบ e-learning โดยให้ ข้าราชการ และพนักงาน เข้าศึกษาในหลักสูตร e-learning ของสำนักงาน ก.พ. หลักสูตร การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มศักยภาพในการทำงาน และถอดบทเรียน ในเรื่อง การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ 2566-2570 นำเสนอโดย นายอดิศักดิ์ จิตพล กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เมื่อผ่านการอบรมแล้วให้ส่งใบประกาศ พร้อมกับประเมินผลการนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงาน และถ่ายทอด พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ ในที่ประชุม เพื่อนำไปพัฒนาการทำงานต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

 

ภาพข่าวกิจกรรย้อนหลัง