333802199 1267448127508113 1696162150599237575 n

                   วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายไกรแก้ว คำดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธานประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ จังหวัดพิจิตร พร้อมคณะทำงาน ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและชีวภาพพิษณุโลก, ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์, ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร, หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร, ปศุสัตว์อำเภอ, หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มฝ่ายบริหาร เข้าร่วมการประชุมและผ่านการประชุมทางไกรวีดรโอคอนเฟอร์เรนทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ และติดตามผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับงานด้านนโยบายของกรมปศุสัตว์ DLD-C จังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร