วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร และ สุวิทย์ชาติ นวมเพ็ชร นายอำเภอวชิรบารมี นายสถิต เมืองนก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคลัมปี สกิน (LSD) ณ บ้านทับเกวียนทอง หมู่ 13 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

                      วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคลัมปี สกิน ณ ศาลาพอเพียง ม.9 บ้านในห้วย ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

                        นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ขอเชิญชาวจังหวัดพิจิตร ดื่มนมเนื่องในวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลก

                        สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร หัวหน้าด่านกักกันสัตว์จังหวัดพิจิตร กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอโพทะเล ส.สไก่ นายสุรชาติ ศรีบุศกร ลงพื้นที่มาให้กำลังใจเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อในเขตพื้นที่ อ.โพทะเล จ.พิจิตร ที่เกิดโรคอุบัติใหม่ลัมปี สกิน เพื่อนำไปเสนอในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในครั้งต่อไป

                        นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอตะพานหินและโพทะเล ดำเนินการ ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคลัมปี สกิน อำเภอเมืองพิจิตร และอำเภอโพทะเล เพื่อป้องกันโรคลำปีสกิน ที่แพร่ระบาดในประเทศไทย และสร้างการรับรู้ป้องกันในแก่เกษตรกร

                        นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายใน และบริเวณสำนักงานเพื่อฆ่าเชื้อโรคโควิด 19

                        สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ประชุมและเตรียมความพร้อมรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ณ ที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 29 มีนาคม 2564

                        นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร หัวหน้ากลุ่มพัฒนสุขภาพสัตว์ ปสุสัตว์อำเภอตะพานหินและโพทะเล ออกตรวจโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ได้บังคับใช้กฏหมาย ตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 พบผู้กระทำผิด 1 ราย ในพื้นที่ อ.โพทะเล จ.พิจิตร

                         นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร พร้อมหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ , ปศุสัตว์อำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมัน สุนัข แมวที่ไม่มีเจ้าของ

Page 3 of 4