วันพฤหัสบดี, 30 ธันวาคม 2564 08:18

การประชุมประจำเดือนธันวาคม 2564

Written by
         วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการจัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร, ปศุสัตว์อำเภอ, ข้าราชการเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2565 และติดตาม ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ในการนี้ ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ได้มอบประกาศเกียรติบัตร โครงการเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) และ (อาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต) ให้แก่ตัวแทนปศุสัตว์อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร
 
วันศุกร์, 29 ตุลาคม 2564 02:28

การประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564

Written by
         วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการจัดประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมได้แก่ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร, ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ปศุสัตว์อำเภอ, ข้าราชการเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2565 และติดตาม ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ในการนี้ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร ได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง เพื่อใช้สำหรับการควบคุมโรคลัมปีสกิน ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
 
          วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสัตวแพทย์เทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิด (Kick off) กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย - โรคคอบวมในโคและกระบือ ณ โชคชาละวันฟาร์ม หมู่ที่ 8 บ้านดงยาง ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี เพื่อให้สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรมีภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันการเกิดโรค โดยมีนายสุวิทย์ชาติ นวมเพ็ชร นายอำเภอวชิรบารมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มด่านกักกันสัตว์ภาคเหนือตอนล่าง 
          วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์ อำเภอสากเหล็ก นายสัตวแพทย์ปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร นายอดุลย์ ศรีบุรี หัวหน้าด่านกักสัตว์จังหวัดพิจิตร นายวรธน ซ่อนกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร นายรักธรรม พงษ์แก้ว ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสากเหล็ก 
          
              วันที่ 27 กันยายน 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ มอบพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิต โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฏีใหม่ โดยมีเกษตรกรที่รับมอบปัจจัยทั้งสิ้น 498 ราย 12 อำเภอ
          
              วันที่ 27 กันยายน 2564  นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน โดยมีนายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอบางมูลนาก เกษตรจังหวัดพิจิตร ประมงจังหวัดพิจิตร ปศุสัตว์เขต 6 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ด่านกักกันสัตว์พิจิตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร 
          
วันที่ 15 กันยายน 2564 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยนายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอตะพานหินและปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ มอบหญ้าแห้งพระราชทานและถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัยและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรในพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
          
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัตปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  โดยออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัด ทำหมันสุขและแมว ณ องค์การบริหารส่วนเตำบลห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
วันศุกร์, 27 สิงหาคม 2564 07:30

การประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2564

Written by
          วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการจัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ปศุสัตว์อำเภอ, ข้าราชการเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2564 และติดตาม ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
          26 สิงหาคม 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร พร้อม น.สพ.ปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และเจ้าหน้าฯ ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ณ วัดท่าฬ่อ อ.เมือง จ.พิจิตร