1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก🥛องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organization)ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันดื่มนมโลก” (World Milk Day) เพื่อให้ประเทศต่างๆ และองค์กร ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม  นายอดุลย์ ศรีบุรี ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ได้เชิญชวนให้ทุกคนดื่มนม เพื่อสุขภาพแข็งแรง ดังคำขวัญไว้ว่า “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู”
       วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายอดุลย์ ศรีบุรี ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ในการมอบหญ้าฟ่อน พืชอาหารสัตว์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ณ จุดคลังเสบียงสัตว์ ประจำตำบลกำแพงดิน ศาลาประชาคม หมู่ 9 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม   จังหวัดพิจิตร  เพื่อใช้เป็นคลังเสบียงประจำตำบล เมื่อยามเกิดภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่ พร้อมด้วย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์, กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามง่าม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยได้รับการสนับสนุนหญ้าฟ่อน พืชอาหารสัตว์ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร จำนวน 250 ฟ่อน พร้อมให้คำแนะนำ สร้างการรับรู้การเลี้ยงโคเนื้อแก่เกษตรกร ที่มาในครั้งนี้
        วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายอดุลย์ ศรีบุรี ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร มอบให้ น.สพ.ปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เป็นประธาน ในการรับมอบหญ้าฟ่อน พืชอาหารสัตว์ เพื่อใช้เป็นคลังเสบียงประจำตำบล เมื่อยามเกิดภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่ พร้อมด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์, กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามง่าม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ จุดคลังเสบียงสัตว์ ประจำตำบลหนองโสน ศาลาประชาคม หมู่ 5 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยได้รับการสนับสนุนหญ้าฟ่อน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร จำนวน 250 ฟ่อน พร้อมทั้งมอบยาฆ่าเชื้อ และเวชภัณฑ์ ให้กับกลุ่มเกษตรกร ที่มารับหญ้าฟ่อนในครั้งนี้
        วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงสถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก, สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน, มาตรการ และแนวทางในการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดนกของกรมปสุสัตว์ และของจังหวัดพิจิตร อีกทั้งสร้างการรับรู้เพื่อดำเนินการในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
วันที่ 28 เมษายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสาน 100 ล้านต้น ณบริเวณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตร
วันที่ 28 เมษายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมรดน้ำปศุสัตว์จังหวัด และข้าราชการอาวุโส เพื่อสืบสานประเพณี เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2565 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
วันที่ 28 เมษายน 2565 นายอดุลย์ ศรีบุรี ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการจัดประชุมประจำเดือนเมษายน 2565 มีผู้เข้าร่วมได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร, หัวหน้าด่านกักกันสัตว์, ปศุสัตว์อำเภอ, ข้าราชการและพนักงานราชการ เพื่อติดตามแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2565 และติดตาม ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
         
                     วันที่ 9 เมษายน 2565 นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลการประกวดไก่ตั้งไก่ต่อ ชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรคนที่ 58 พร้อมเงินรางวัล ณ หอชมบึง บึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจิตร ในงานผู้ว่าเดี่ยวชวนเที่ยวพิจิตรพิสมัย เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชาวบ้านที่เลี้ยงไก่ไว้เพื่อฟังเสียงขัน และต่อไก่ป่า อีกทั้งเป็นความเชื่อเพื่อต่อเงินต่อทอง ต่อสิ่งดีๆ เข้าสู่บ้านเรือน โดยการแข่งขันประกอบด้วย ประเภทขัน 15 นาที ขันมาก 60 คำลง, ประเภทขัน 15 นาที 10 คำวน และประเภทขันลงท้าย 5 ขันลงท้าย 0 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่ส่งไก่เข้าแข่งขัน และร่วมส่งเสียงเชียร์กันอย่างสนุกสนาน
         วันที่ 23 มีนาคม 2565 นายอดุลย์ ศรีบุรี ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการ ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ รอบที่ 1/2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ เพื่อใช้สำหรับการประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการ รอบ 1/2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
         วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานการประชุมตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีการสรุปรายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ หรือผลงานเด่น ของหน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (video conference application : Zoom) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
Page 1 of 5