ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม (71)

                     วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายพิเชษฐ สุพิกุลพงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์(DLD-C) จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 7/2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผน DLD-C จังหวัดพิจิตร จากนั้น เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
 
                     วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายพิเชษฐ สุพิกุลพงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์(DLD-C) จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 6/2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผน DLD-C จังหวัดพิจิตร จากนั้น เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2566 ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
 
                     วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายพิเชษฐ สุพิกุลพงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์(DLD-C) จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 5/2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผน DLD-C จังหวัดพิจิตร จากนั้น เป็นประธานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
                     วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้มอบหมายให้หน่วยงานราชการในจังหวัดพิจิตร ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชนในโครงการ“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร” โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตรร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามง่าม จัดกิจกรรมรณรงค์“สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า”ณ วัดรังนก ม.4 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แนะนำการเลี้ยงอย่างรับผิดชอบไม่ทอดทิ้ง ผลการดำเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวจำนวน 61 ตัว ผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ 8 ตัว เพศเมีย 11 ผ่าตัดทำหมันแมวเพศผู้ 29 ตัว เพศเมีย 13 ตัว รวมจำนวน 61 ตัว เพื่อบริการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและลดปัญหาสุนัข-แมวจรจัดในพื้นที่อย่าง
 
       วันที่ 31 มกราคม 2566 นายไกรแก้ว คำดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธาน คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ จังหวัดพิจิตร พร้อมคณะทำงาน ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและชีวภาพพิษณุโลก, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร, หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร, ปศุสัตว์อำเภอ, หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มฝ่ายบริหาร เข้าร่วมการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ และพิจารณาแผนงาน พร้อมทั้งกำหนดเป้าการดำเนินงานที่สอดคล้องกับงานด้านนโยบายของกรมปศุสัตว์ DLD-C จังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
 
วันพฤหัสบดี, 02 กุมภาพันธ์ 2566 04:01

การประชุมเดือนประจำเดือนมกราคม 2566

Written by
       วันที่ 31 มกราคม 2566 นายไกรแก้ว คำดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร, ด่านกักกันสัตว์พิจิตร ปศุสัตว์อำเภอ, ข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนมกราคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามงานโครงการ การดำเนินงานตามแผนงานนโยบายของกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
 
       วันที่​ 27​ มกราคม​ 2566​ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร​ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์จังหวัดพิจิตร​ ครั้งที่​ 1/2566​ ณ​ ห้องประชุม​องค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​พิจิตร​ โดยมีนายบุญเหลือ​ ​ บารมี​ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​พิจิตร​ เป็น​ประธาน​ สรุปผลการประชุม ที่ประชุมมีมติให้ท้องถิ่นจังหวัดจัดหาสถานที่ก่อสร้างแห่งใหม่​ เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างเดิมติดเงื่อนไขอยู่ใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ​ประกอบกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง​ไม่เห็นด้วย​ ทั้งนี้​ องค์การบริหาร​ส่วนจังหวัด​พิจิตร​ ยังคงสนับสนุนด้านงบประมาณในการก่อสร้างและบริหารจัดการเช่นเดิม ในส่วนของการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษ​สุนัข​บ้า​ให้ดำเนินการคู่ขนานไปพร้อมกับการดำเนินการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์​ โดยใช้หลักเกณฑ์​การบริหารจัดการสัตว์ในที่สาธารณะไปพลางก่อน
 
       วันที่ 20 มกราคม 2566 นายไกรแก้วคำดีนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพิจิตร จัดกิจกรรม "กรมปศุสัตว์มั่นใจ สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย รับตรุษจีน" สร้างความเชื่อมมั่นให้แก่ผู้บริโภค ณ ตลาดสดเทศบาล 2 อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร จำนวน 3 แห่ง
 
       วันที่ 5 มกราคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพิจิตร ร่วมกับ อำเภอเมืองพิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร อาสาสมัครสาธารณสุข ดำเนินการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน สุนัข 11 ตัว แมว 19 ตัว รวม 30 ตัว , ให้ความรู้เรื่องการดูแล สุนัขและแมว อย่างถูกวิธี, ให้เอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่บริเวณ ถนนนอกทางรถไฟฝั่งเหนือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร
 
       วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายไกรแก้ว คำดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ได้จัดพิธีเปิดโครงการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick off) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยมีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดพร้อมกับส่วนกลางทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีการตั้งขบวนคาราวานอาสาปศุสัตว์ และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมันสุนัข – แมวด้อยโอกาส ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในการมีส่วนร่วมเร่งรัดสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตามแหล่งชุมชน วัด โรงเรียนและสถานที่ราชการต่างๆ โดยในครั้งนี้ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข 35 ตัว แมว 81 ตัว รวมทั้งหมด 116 ตัว ผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ 11 ตัว สุนัขเพศเมีย 24 ตัว แมวเพศผู้ 34 ตัว แมวเพศเมีย 47 ตัว รวมทั้งหมด 116 ตัว