1. บริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (workD Platform)

2. แจ้งยืนยันการใช้งานระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (workD Platform) กรมปศุสัตว์

3. ข้อปฎิบัติในการใช้งานระบบ workD

4. กลุ่มเมล (Email Groups) ระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (workD Platform) กรมปศุสัตว์

5. ระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (workD Platform)

6. ระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (workD Platform)

7. วิธีสมัครขอใช้บัญชี E-mail กรมปศุสัตว์

8. ICT-Mail01 แบบฟอร์มขอบัญชี e-mail address