สวัสดิการแห่งรัฐ

คู่มือการปฏิบัติงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน

สไลท์ไทยนิยมยั่งยืน

คำสั่งนายกรัฐมนตรี

คู่มือการขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน

รายชื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จังหวัดพิจิตร

การกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในคู่มือการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้านชุมชนละสองแสนบาท)

การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ปศจ. 76 จังหวัด และ ปศ.กทม.)