การออกรายงาน ฐปศ.1(Single Form) จากระบบทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรือน