335660913 892875975158837 7982481876699778718 n

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้มอบหมายให้หน่วยงานราชการในจังหวัดพิจิตร ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชนในโครงการ“บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร” โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตรร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตะพานหิน จัดกิจกรรมรณรงค์“สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ”ณ วัดทับปรู ม.2        ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แนะนำการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบไม่ทอดทิ้ง ผลการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวจำนวน 90 ตัว ผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ 14 ตัว เพศเมีย 14 ผ่าตัดทำหมันแมวเพศผู้ 25 ตัว เพศเมีย 37 ตัว รวมจำนวน 90 ตัว

ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง