338776487 895736455018757 7301629075098616675 n

วันที่ 30  มีนาคม 2566 นาย คำดี ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธาน คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ จังหวัดพิจิตร และประชุมประจำเดือนมีนาคม 2566 พร้อมคณะทำงาน ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและชีวภาพพิษณุโลก, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร, หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร, ปศุสัตว์อำเภอ, หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มฝ่ายบริหาร เข้าร่วมการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ DLD-C จังหวัดพิจิตร  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร และผ่านระบบประชุมทางไกล Application Zoom