S 40476687

           วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพิเชษฐ สุพิกุลพงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ร่วมกับนายปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอทับคล้อ ตรวจติดตาม และสร้างการรับรู้ ให้ความรู้กับเกษตรกร เรื่องมาตรการตามพระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ 2566 ณ.วัดหนองขนาก ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคขุนทับคล้อ เข้าร่วมประชุม