การศึกษาเพื่อค้นหาเชื้อ Pasteurella multocida type B จาก nasopharyngeal swab ในโคกระบือที่เข้าโรงฆ่าสัตว์จังหวัดพิจิตร

กมลทิพย์ เสนาชัย1 อังคณา ขันทะบุตร2 อัจฉบุณณ์ แสงศิริรักษ์2 และ เสกสิทธิ์ สิงห์แจ่ม2

บทคัดย่อ

เชื้อ Pasteurella multocida type B เป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ ก่อให้เกิดโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย (Haemorrhagic septicaemia) ซึ่งเป็นโรคติดต่อสำคัญในโคกระบือ ส่งผลให้อัตราการตายและก่อให้เกิด ความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูง การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะในสัตว์ติดเชื้อระยะแรกจะช่วยลดอัตราการป่วย และตายได้ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความชุกของเชื้อ Pasteurella multocida type B และทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะรวมทั้งค้นหาสัตว์ที่เป็นตัวเก็บเชื้อ (carrier) ในโคกระบือที่เข้าโรง ฆ่าสัตว์ในจังหวัดพิจิตร โดยเก็บตัวอย่าง nasopharynx จากโคกระบือที่เข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2557 จ านวน 133 ตัวอย่าง ใส่หลอดอาหารเลี้ยงเชื้อส่งตรวจ ณ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่างเพาะแยกเชื้อด้วยคุณสมบัติทางชีวเคมีและวิธีPCR ผลการศึกษา..  อ่านต่อ