เว็บไซต์เอกสารเผยแพร่ของกรมปศุสัตว์ที่รวบรวมข้อมูลเกียวข้องกับงานด้านปศุสัตว์ เช่น กฎหมาย , คู่มือการเลี้ยงสัตว์ , มาตรฐานด้านปศุสัตว์ , จดหมายข่าวและวารสารต่าง