387818225 638711901781589 6858211993630277928 n

              วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ด่านกักกันสัตว์พิจิตร ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพิจิตร ดำเนินการตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของซากสัตว์ ป้องกันการกักตุนสินค้าและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จำนวน 1 แห่ง โดยไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย
ผู้รายงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพิจิตร และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

 ภาพข่าวกิจกรรย้อนหลัง