387808455 638710895115023 4907857367753864989 n
                   วันที่ 12 ตุลาคม 2566 น.สพ.พิเชษฐ สุพิกุลพงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ร่วมกับนายประภาส พันธุ์กวี หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวชิรบารมี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่เก็บเนื้อสุกรแช่แข็ง บริษัทปลาวาฬดี 100 เลขที่ 999 หมู่ 14 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ตรวจสอบคุณภาพ แหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ ใบควบคุมเนื้อสัตว์ ไม่พบเหตุอันสงสัยการกระทำผิด นอกจากนี้ได้ให้คำแนะนำแก่ ผู้ประกอบการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่พนักงานทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค
ผู้รายงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวชิรบารมี

 

 ภาพข่าวกิจกรรย้อนหลัง