370054631 614813467504766 6360736779151428362 n

29 สิงหาคม 2566 นายพิเชษฐ สุพิกุลพงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ (DLD-C) จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 8/2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผน DLD-C จังหวัดพิจิตร จากนั้น เป็นประธานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2566 ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) ตามโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 2/2566 ในหลักสูตร google tools เพื่อการพัฒนางาน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

 ภาพข่าวกิจกรรย้อนหลัง